Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Condicions generals de contractació

1. Objecte i Àmbit d'aplicació

Les presents Condicions de Contractació, tenen com a objecte regular la relació jurídica derivada de la contractació online de serveis a través de la pàgina web www.ionanutricio.com (d'ara endavant, el “WEB”), podent ser contractats per qualsevol usuari que compleixi amb els termes establerts en aquestes condicions.

Aquestes condicions s'aplicaran de manera conjunta en aquells casos en què una persona, sent usuari o no, decideixi contractar algun dels serveis que s'ofereixen al lloc WEB ionanutricio.com, i podran ser complementades amb un contracte de serveis, si s'escau. Així mateix, també serà aplicable en la contractació de serveis a través del WEB, el que disposa a l'Avís legal i en la política de privadesa que s'hi publiquen.

S'entendrà per client, a efectes d'aquests termes i condicions, aquella persona, usuària o no del lloc WEB, que adquireixi o vulgui adquirir un servei dels oferts per Eulàlia Zaragoza Guiteras, com a dietista titulada.

2. Identificació de la prestadora dels serveis

La persona titular del WEB i proveïdora dels serveis oferts a través del mateix és Eulàlia Zaragoza Guiteras, amb NIF: 39368489X i les dades de contacte del qual són els següents:
Adreça: av. Montseny, 08460 de Santa Maria de Palautordera, BARCELONA (ESPANYA).
Telèfon de contacte: 611709036
Correu electrònic: info @ ionanutricio.com.

3. Descripció dels serveis oferts

Els serveis oferts per Eulàlia Zaragoza Guiteras com a dietista titulada consisteixen en:

  • La prestació de serveis d'assessorament en línia en temes d'alimentació i nutrició.
  • La inscripció i realització de cursos de formació i tallers presencials i en línia en les diferents àrees de alimentació i nutrició

La contractació en línia dels serveis oferts a través d'aquest WEB està disponible únicament per a persones físiques que tinguin almenys 18 anys i que, de conformitat amb la legislació aplicable, disposin de capacitat legal per a realitzar contractes. En acceptar aquestes condicions durant el procés de contractació, el client/usuari declara i garanteix complir aquests requisits.

Eulàlia Zaragoza Guiteras, com a titular del WEB, es reserva el dret de modificar aquestes condicions en qualsevol moment, no essent aplicable a les contractacions realitzades amb antelació als canvis.

El client / usuari és l'únic responsable de la veracitat de totes les dades que faciliti a través dels formularis en línia del WEB.

4. Procés de contractació

4.1. Procediment

Per efectuar la contractació en línia dels serveis oferts a través del WEB l'usuari haurà d'accedir a l'apartat contacte o bé enviar un correu electrònic o trucar al telèfon mòbil que consta en aquest mateix apartat (info @ ionanutricio.cat o 611709036).

El client reconeix ser coneixedor, de les condicions particulars de venda indicades al corresponent apartat del lloc WEB (tipus de servei, preu, durada, característiques etc.) i declara expressament la seva acceptació.

La realització de la comanda i la confirmació per part del client/usuari impliquen l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda.

4.2. Pagament

Els pagaments es realitzaran sempre a través de transferència bancària o mitjançant l'aplicació Bizum. Eulàlia Zaragoza Guiteras no es fa responsable de qualsevol error en la transferència ni per problemes que el client tingui amb l'aplicació o el banc.

Els preus aplicables a la contractació dels serveis són els indicats al lloc WEB en el moment de realitzar la comanda, incloent-hi l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit), d'acord amb el que disposa la normativa vigent reguladora del dit impost.

4.3. Inici servei

El servei contractat s'iniciarà una vegada que el client enviï el corresponent comprovant de pagament, moment en el qual es farà la reserva del servei. Un cop finalitzat el servei es procedirà a revisar que s'estigui al corrent del pagament i, en cas que s'hagi acordat amb el client d'ampliar-lo, caldrà pagar l'import corresponent.

4.4. Reserva de contractació

En tot moment hi ha la possibilitat de negar-se a prestar algun dels serveis oferts, ja sigui per indisponiblitat de temps o per qualsevol raó, sense haver de justificar en cap moment aquesta negativa.

4.5 Responsabilitat sobre els serveis contractats

Quan el servei contractat consisteixi en una consulta en línia mitjançant vídeo trucada, el client necessitarà disposar d'un ordinador, tableta o smartphone amb càmera, àudio i connexió a Internet. La vídeo consulta es durà a terme preferentment mitjançant la plataforma MEET o la que s'acordi amb l'usuari/client. Es procurarà establir la comunicació amb el pacient a través de l'enviament d'un correu electrònic on es proporcionarà l'enllaç d'accés a la trucada de vídeo. Tant EULALIA ZARAGOZA com el client seran responsables d'adoptar les mesures necessàries per garantir que les consultes en línia se celebrin en condicions que permetin preservar la confidencialitat de les comunicacions.

El client es compromet a assistir a les sessions acordades, si no s'hi va, ni s'avisa en un termini de 24 hores, les sessions es donaran per realitzades, havent de realitzar el pagament corresponent.

Igualment el client es compromet a enviar les dades requerides, informació relativa al seu estat de salut, canvis en la seva activitat, en cas contrari no es pot garantir la bona evolució del tractament contractat.

Queda expressament prohibit l'enregistrament, la reproducció o la publicació per qualsevol mitjà de les vídeo trucades desenvolupades en execució de les consultes contractades, llevat del previ consentiment exprés i per escrit de l'Eulàlia Zaragoza Guiteras i del client/usuari.

4.6 Contractació de la "primera entrevista gratuïta"

La contractació d'aquest servei gratuït està subjecta a disponibilitat.

La sessió consisteix en una connexió telemàtica de 15 minuts de durada on l'usuari/client podrà conèixer la manera de treballar de Eulàlia Zaragoza Guiteras i valorar si vols contractar els serveis disponibles.

Aquesta connexió no implica l'elaboració de material de consulta ni pautes de tractament.

4.7 Secret professional

Les converses i comunicacions mantingudes entre l'usuari/client i la titular del WEB, en relació amb les consultes formulades, són estrictament confidencials i privades. La titular del WEB emmagatzema als seus fitxers les dades proporcionades a l'expedient mentre sigui necessari per exigències normatives.

4.8 Gestió de reclamacions

L'usuari/client pot fer arribar a Eulàlia Zaragoza Guiteras qualsevol incidència, queixa o reclamació en relació a la contractació dels serveis a través del correu electrònic info @ ionanutricio.com. Eulàlia Zaragoza Guiteras contactarà el més aviat possible amb l'usuari/client a fi de donar resposta a aquestes queixes o reclamacions.

En aquest sentit, es recomana consultar els termes establerts a la política de privacitat i l'avís legal del WEB.